با توجه به تنوع قطعات فولادی فرم داده شده در حالت سرد CFS  و نیز شیوه ساخت و ساز به کار رفته در سیستم LSF  این نوع ساختمان ها کاربرد های وسیعی در صنعت ساختمان سازی با کاربری های گوناگون را دارند. به عنوان نمونه برای کاربری های ذیل می توان از سیستم ساختمانی LSF  استفاده کرد: