استاد ( C 80 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 80c40-t

طول جان : 78 میلی متر

طول بال : ۴۰  میلی متر

لبه : ۱۲-۱۵ میلی متر

ضخامت : ۰/6 – 1  میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه