بیمارستان هاسپیس

پروژه اجرای دیوار خشک ( Dry Wall ) نخستین مرکز طب تسکینی        ( هاسپیس ) کشور در شهر مشهد

  • نام پروژه: بیمارستان هاسپیس

  • مکان پروژه: بیمارستان هاسپیس

دانلود بررسی اجمالی پروژه