سپری (T 3600)

محصولات

ملزومات سقف کاذب - سپری ( T3600 )

نبشی بدون لبه (L 25)

محصولات

ملزومات سقف کاذب و دیوار خشک - (L 25) بدون لبه

F47 (ملزومات سقف کاذب و دیوار خشک)

محصولات

ملزومات سقف کاذب و دیوار خشک - (F 47)

استاد ( C 250 )

محصولات

اجزای سازه سبک LSF - استاد ( C 250 )

رانر ( U 150 )

محصولات

اجزای سازه سبک LSF - رانر ( U 150 )