حضور شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در نوزدهمین نمایشگاه ساختمان ( معماری و عمران ) ، صنایع گرمایشی و سرمایشی ؛ تیر ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد با دو غرفه مجزا در دو بخش اجرایی و بازرگانی