حضور شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی؛ اسفند ماه 1397 سالن برج سپید دانشکده علوم پزشکی مشهد

برگزاری کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها توسط شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا