حضور شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی؛ اسفند ماه ۱۳۹۷ سالن برج سپید دانشکده علوم پزشکی مشهد

در ادامه می توانید فیلم پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی را در صفحه آپارات ما مشاهده نمایید:

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها توسط شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا


 
در ادامه می توانید فیلم کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها را در صفحه آپارات ما مشاهده نمایید: