استاد ( C 100 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 100c40-t

طول جان : 98 میلی متر

طول بال : 40  میلی متر

لبه : ۱۲-۱۵ میلی متر

ضخامت : 0/8 – ۱/۵  میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه