استاد ( C 250 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 250c50-t

طول جان : 248 میلی متر

طول بال : 50  میلی متر

لبه : 12-15 میلی متر

ضخامت : 1/5 – 2/5  میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه