استاد ( C 70 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 70c40-t

طول جان : 68 میلی متر

طول بال : ۴۰  میلی متر

لبه : 5 میلی متر

ضخامت : 0/5 – 0/6 میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه