بازارچه گلبهار

اجرای ساختمان بازارچه با سازه فلزی LSF
کاربری : تجاری

  • نام پروژه: بازارچه گلبهار

  • مکان پروژه: گلبهار

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA