تعاونی مسکن کارکنان کارخانه خانه سازی مشهد

پروژه احداث ساختمان مسکونی با سازه سبک LSF
کاربری : مسکونی

  • نام پروژه: تعاونی مسکن کارکنان کارخانه خانه سازی مشهد

  • مکان پروژه: گلبهار

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA