رانر ( U 70 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 7۰U30-t

طول جان : 70 میلی متر

طول بال : 30  میلی متر

ضخامت : ۰/5– 0/6 میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه