رانر ( U 150 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 150U40-t

طول جان  : 150 میلی متر

طول بال : 40 میلی متر

ضخامت : 0/8 – 1/5 میلی متر

طول : Optional

 

دانلود بررسی اجمالی پروژه