ساختمان اداری آفتاب

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF ساختمان اداری آفتاب
کاربری : اداری

  • نام پروژه: ساختمان اداری آفتاب

  • مکان پروژه: گرگان

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA