ساختمان مسکونی

پروژه ساخت واحد مسکونی؛ اجرای ۶ سقف با ۱۸۰۰ متر مربع زیربنا
نوع سازه: اسکلت فلزی

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی

  • مکان پروژه: بلوار سجاد - خیابان مینا

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA