ساختمان مسکونی

پروژه ساخت اضافه طبقه مسکونی با سازه سبک LSF
کاربری : مسکونی

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی

  • مکان پروژه: بلوار لادن

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA