ساختمان مسکونی

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF
کاربری : مسکونی

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی

  • مکان پروژه: بلوار صارمی

USA