ساختمان مسکونی

پروژه اضافه طبقه؛ طراحی ، تهیه (تولید) ، ساخت و اجرای (نصب)  سازه سبک LSF
کاربری : مسکونی

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی

  • مکان پروژه: بلوار سجاد - بهارستان 17

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA