سپری (T 3600)

مشخصات فنی محصول

کد محصول : T3600

طول جان : ۲۸ میلی متر

طول بال : ۲۴  میلی متر

طول لبه : ۳ میلی متر

ضخامت : ۰/۳  میلی متر

طول : 360 میلی متر