سپری ( T600 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : T600

طول جان : 28 میلی متر

طول بال : ۲۴  میلی متر

طول لبه : ۳ میلی متر

ضخامت : 0/3  میلی متر

طول : 60 میلی متر

دانلود بررسی اجمالی پروژه