مدارس پیش ساخته خراسان جنوبی

ساخت ۵ مدرسه پیش ساخته دارای کلاس درس، اتاق معلم، آبدارخانه و سرویس بهداشتی برای روستاهای میل گز شهرستان نهبندان، مبادی سفلی شهرستان نهبندان، روستای لوله شهرستان نهبندان و روستای بیشه شهرستان خوسف واقع در استان خراسان جنوبی.

کارفرما : اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

  • نام پروژه: مدارس پیش ساخته خراسان جنوبی

  • مکان پروژه: روستاهای استان خراسان جنوبی

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA