مدرسه ارشاد روستای رباط جز تربت حیدریه

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF مدرسه ارشاد روستای رباط جز تربت حیدریه
کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: مدرسه ارشاد روستای رباط جز تربت حیدریه

  • مکان پروژه: روستای رباط جز تربت حیدریه

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA