مدرسه شهید نصرت براتیان

طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF دبستان شهید نصرت براتیان
کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: دبستان شهید نصرت براتیان

  • مکان پروژه: طرقبه - ویرانی 31

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA