مدرسه شهید کاظمیان

طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF

کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: مدرسه شهید کاظمیان

  • مکان پروژه: خیابان دانش آموز

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA