انواع خانه های پیش ساخته شامل ساختمان های پیش ساخته بتنی، فلزی، چوبی و 3D می باشد که بر اساس مقتضیات مکانی و زمانی خاص هر کشور و یا به علت امکانات و عوامل مختلف می.

بیشتر بخوانید