مصالحی که در هر منطقه مورد استفاده در ساخت و ساز قرار می گیرد به طور مستقیم متاثر از شرایط اقلیمی، ویژگی های فرهنگی آن منطقه می باشد. به طور مثال در اروپا و آسیای دور.

بیشتر بخوانید