پیش از هر گونه مقایسه، باید بدانیم که در سازه های LSF در چه سازه هایی کاربرد دارند. بصورت کلی، می توان LSF را به دو صورت بکار برد:

۱- بعنوان بنای اصلی در ساختمان های کوچک (زیر ۵ طبقه)؛

۲- بعنوان مصالح فرعی در ساختمان های بزرگتر.

در اینجا به مقایسه ساختمان های کوچک ساخته شده توسط سازه های بتنی، فولادی و LSF می پردازیم.

فولاد و آرماتور مصرفی

مقدار فولاد و آرماتور مصرفی سازه های ساخته شده توسط LSF، حدود ۲۵ کیلوگرم بتن بر متر مربع، سازه های فولای حدود ۵۵ کیلوگرم و سیستم های بتنی، حدود ۳۳ کیلوگرم است. با توجه به اینکه سازه های LSF، بسیار سریع تر ساخته می شوند و وزن کمتری نسبت به سایر سازه ها دارند، می توان گفت که از لحاظ مقدار فولاد و آرماتور مصرفی، نسبت به سازه های بتنی و فولادی به صرفه تر و کارآمد تر هستند.

بتن مصرفی

مقدار بتن مصرفی در هر متر مربع برای سازه های LSF حدود ۲۴۰ کیلوگرم، برای سیستم های فولادی حدود ۵۵۰ کیلوگرم و برای سازه های بتنی حدود ۱۱۴۰ کیلوگرم است. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که استفاده از LSF در ساختمان، مصرف بتن را نیز تا حدود زیادی کاهش می دهد. لازم به ذکر است که در برخی کاربردهای صنعتی، حتی سازه های کوچک هم باید با سیستم بتنی یا فولاد سنگین ساخته شوند. اما در کاربردهای عادی، استفاده از فولاد فوق سبک یا ال اس اف، بسیار کاربردی تر و به صرفه تر است.

وزن اسکلت ساختمان

وزن اسکلت ساختمان برای سیستم های LSF، حدود ۴٫۵ تن، برای سیستم های فولاد معمولی حدود ۱۰٫۵ تن و برای سیستم بتنی حدود ۱۱۲ تن است. واضح است که وزن سازه های LSF به مراتب کمتر از سازه های فولادی و بتنی است. از آنجایی که کاهش وزن رابطۀ مستقیمی با مقاومت در برابر زلزله دارد، می توان گفت که سازه های LSF مقاومت در برابر زلزله را به شدت افزایش می دهند.

وزن کل ساختمان

وزن کل ساختمان در سازه های LSF حدود ۸۴٫۵ تن، در سیتم فولاد معمولی حدود ۲۱۰ تن و در سیستم بتنی حدود ۳۱۷ تن است.

بصورت کلی، می توان اینطور نتیجه گرفت که سازه هایی که با LSF ساخته می شوند، به مراتب نسبت به سازه ها ی بتنی و فولادی سبک تر هستند. از سوی دیگر، بخاطر مصرف کمتر بتن، فولاد و آرماتور، هزینۀ ساخت نیز به شدت کاهش می یابد. علاو ه بر اینها، سازه های LSF پیش ساخته هستند و به همین دلیل، اجرای آنها بسیار آسان تر و سریع تر است.

 

مشاوران شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا به شما کمک می کنند، ساختمانی ایمن و سبک را با سرعت بالا و هزینه پایین بسازید.